Strona główna O bibliotece Regulaminy

PostHeaderIcon Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

I. ZBIORY BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopisma.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu do czytelników do regałów- z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego, które podaje bibliotekarz.
 3. Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych pełni dyżurny bibliotekarz:
  • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;
  • wszechstronnie informuje o zasobach zbiorów bibliotecznych, ich opracowaniu oraz o sposobach korzystania z nich;
  • wskazuje źródła informacji.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
 3. Przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki czytelnik ma obowiązek:
  • Zapoznania się z Regulaminem;
  • Okazania bibliotekarzowi dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej;
  • Podpisania zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu Biblioteki;
  • Powiadomienia Biblioteki o ewentualnych zmianach: nazwiska, miejsca pracy, nauki lub adresu zamieszkania.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy pobiera się kaucję zwrotną w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 6. Z księgozbioru czytelnik może maksymalnie wypożyczyć 4 wol. na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 7. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Możliwe jest przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonej książki do 4 mc od daty wypożyczenia pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 9. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są jedynie na miejscu.
 10. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może zamówić książki z innych bibliotek; książki te udostępniane są jedynie na miejscu w bibliotece.
 11. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń

III. POSZANOWANIE ZBIORÓW

Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem. Wszelkie zauważone uszkodzenia czytelnik powinien zgłaszać bibliotekarzowi w chwili wypożyczania materiałów.

IV. SANKCJE REGULAMINOWE

 1. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie, a w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na nie- wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin pobiera się opłatę w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do pokrycia identycznego egzemplarza, lub innej ? uzgodnionej z bibliotekarzem- książki albo wpłacenia odszkodowania w wysokości ceny antykwarycznej lub giełdowej książki.
 4. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i braku zwrotu jednego z tomów czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie całości dzieła.
 5. Za wszelkie opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie. Za każde pisemne upomnienie, wezwanie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów upomnienia, wezwania.
 6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być zawieszony decyzją kierownika w prawach korzystania z Biblioteki albo wykluczony z grona czytelników.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Po wyczerpaniu sankcji regulaminowych Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania książek do Sądu
 2. Życzenia, uwagi i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy zgłaszają dyżurującym bibliotekarzom, ich przełożonym lub wpisują do dostępnej w Bibliotece książki skarg i wniosków.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.12.2006